Ανοικτή κατηγορία Α1,Α3,Α2 combo old

Με βάση της νέες απαιτήσεις της ΥΠΑ για Online Εκπαίδευσης η εκπαίδευση για την ανοικτή κατηγορία και τις υποκατηγορίες Α1&Α3 καθώς και την Α2 θα γίνονται μέσω διαδικτύου (μέσω ειδικής πλατφόρμας που διαθέτει η Ακαδημία  μας ).

Οι μαθητές  θα πρέπει να ολοκληρώσουνε 9 συνολικά μαθήματα   για να μπορέσουν  να περατώσουν με επιτυχία την ηλεκτρονική εξέταση που απαιτείται για τις Υποκατηγορίες  A1& A3. Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας υπάρχει η δυνατότητα  για μια επανάληψη αφού υπάρχει μια δειγματοληπτική εξέταση για να προετοιμάσουμε τους μαθητές όσο το δυνατόν περισσότερο για την τελική εξέταση. Η τελική εξέταση  αποτελείται από σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Κάθε ερώτηση  έχει μόνο μία σωστή απάντηση και  υπάρχει χρονικό όριο maximum 60 λεπτών (1 ώρα) για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η βαθμολογία επιτυχίας των εξετάσεων είναι 75%. Η διαδικασία των εξετασεων ειναι απλή:

Α) Αφού ο μαθητης νιώσει έτοιμος για την εξέταση επικοινωνεί  μέσω e-mail (info@dronexprts.com) η  μέσω τηλεφώνου με την σχολή έτσι ώστε να κανονιστεί ραντεβου για   την επίλυση αποριών

Β)  Πραγματοποιείτε η τελική εξέταση με ταυτόχρονη βιντεοσκόπηση της

Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς εξέτασης
θα πρέπει να υποβάλετε στο πληροφοριακό σύστημα της ΥΠΑ (https://www1.gsis.gr/oauth2server/login.jsp)
Τα παρακάτω δικαιολογητικά
Α)Βεβαίωση της σχολής για την περάτωση των θεωρητικών μαθημάτων καθώς και της επιτυχούς εξέτασης

Β) ταυτοτητα η διαβατήριο

Γ) προβλεπόμενο παράβολο νουμερο 8356

Σε περίπτωση  αποτυχίας  την πρώτη φορά, μπορούν  να συνεχίσουν  την προετοιμασία  και να επαναλάβουν  την εξεταστική διαδικασία  όταν κριθεί σκόπιμο από τον υπεύθυνο της θεωρητικής εκπαίδευσης.

Προβλέπονται  συνολικά τρεις (3) δοκιμές που μπορούν να ληφθούν ανά πάσα στιγμή.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την έκδοση αποτελεσμάτων για τις υποκατηγορίες Α1,Α3

Ξεκινάτε την Αυτοεκπαίδευση(συμπληρώνετε το ειδικό έντυπο ) σας κάτω από την Καθοδήγηση των πτυχιούχων εκπαιδευτών της σχολής μας

Η εξέταση για “Α2 πιστοποιητικό ικανότητας” διενεργείται online . Η εξέταση περιλαμβάνει 30
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των γνώσεων του χειριστή σχετικά
με τεχνικούς και επιχειρησιακούς μετριασμούς του κινδύνου κατά την διάρκεια της πτήσης αλλά και
στο έδαφος και  καλύπτουν ειδικά τα ακόλουθα θέματα:

  • Μετεωρολογία·
  • Απόδοση Πτήσης (Flight performances)
  • Τεχνικά και λειτουργικά μέτρα μετριασμού για τον κίνδυνο

Η εξέταση γινεται μέσω διαδικτύου , παρουσία εκπροσώπου  της ΥΠΑ. Η ελάχιστη βαθμολογία για την απόκτηση του πτυχίου είναι 75% τουλάχιστον. Η εξέταση  είναι διάρκειας maximum 60 λεπτών .

Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς εξέτασης
θα πρέπει να υποβάλετε στο πληροφοριακό σύστημα της ΥΠΑ (https://www1.gsis.gr/oauth2server/login.jsp)
Τα παρακάτω δικαιολογητικά
Α)Βεβαίωση της σχολής για την περάτωση των θεωρητικών μαθημάτων καθώς και της επιτυχούς εξέτασης

ταυτότητα η διαβατήριο

Γ) προβλεπόμενο παράβολο  8356

Δ) Υπεύθυνη δήλωση Αυτό εκπαίδευσης  καθώς και αντίγραφο logbook  στο οποίο αναφέρεται ο τόπος και ο τρόπος της εκπαίδευσης

Ε)πτυχίο η  πιστοποιητικό θεωρητικής εκπαίδευσης υποκατηγορίας Α1,Α3

Εάν, μετά από μια αποτυχία μιας προηγούμενης προσπάθειας, μια εξέταση επαναλαμβάνεται, ο σπουδαστής πρέπει να διαγωνιστεί σε ένα διαφορετικό σύνολο ερωτήσεων από αυτό που είχε διαγωνισθεί προηγούμενο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ

1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ Quiz
25 questions

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
2
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Quiz
10 questions

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Quiz
14 questions

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

1
ΑΝΘΡΩΠΙΝOΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
2
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Quiz
23 questions

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Quiz
17 questions

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
2
ΑΣΦΑΛΙΣΗ Quiz
8 questions

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
2
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
5 questions

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Quiz
29 questions

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Quiz
15 questions

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

1
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
2
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
22 questions

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΤΗΣΗΣ

1
Απόδοση πτήσης
2
Απόδοση πτήσης
21 questions

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
2
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
25 questions

Έντυπο αυτoεκπαίδευσης

1

Υπόδειγμα ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1
Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης για Αυτοεκπαίδευση

Final quiz A2 sub category

1
ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
30 questions

Final quiz A2 V2

1
ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
30 questions

Aντίγραφο logbook

1
Aντίγραφο logbook

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 97 students
Lectures: 15

Archive