Ανοικτή κατηγορία Πιστοποιητικό εκπαίδευσης υποκατηγορίας A2

Η εξέταση για “Α2 πιστοποιητικό ικανότητας” διενεργείται online . Η εξέταση περιλαμβάνει 30
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των γνώσεων του χειριστή σχετικά
με τεχνικούς και επιχειρησιακούς μετριασμούς του κινδύνου κατά την διάρκεια της πτήσης αλλά και
στο έδαφος και θα καλύπτουν ειδικά τα ακόλουθα θέματα:

  • Μετεωρολογία·
  • Απόδοση Πτήσης (Flight performancies)
  • Τεχνικά και λειτουργικά μέτρα μετριασμού για τον κίνδυνο

Τα ειδικά θέματα του προγράμματος σπουδών παρατίθενται παρακάτω. Η εξέταση είναι
ηλεκτρονική,). Η ελάχιστη βαθμολογία για την απόκτηση του πτυχίου είναι 75% τουλάχιστον.

Η εξέταση να είναι διάρκειας maximum 60 λεπτών .Εάν κάποιος σπουδαστής αποτύχει με την πρώτη προσπάθεια  μια εξέταση επαναλαμβάνεται, ο σπουδαστής πρέπεινα διαγωνιστεί σε ένα διαφορετικό σύνολο ερωτήσεων από αυτό που είχε διαγωνισθεί προηγούμενος

1
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
2
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
22 questions

Απόδοση πτήσης

1
Απόδοση Πτήσης
2
Απόδοση πτήσης
21 questions

1
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
25 questions
2
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Έντυπο αυτοεκπαίδευσης

1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Final quiz A2 sub category

1
ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
30 questions

1
ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
30 questions

1
Aντίγραφο logbook

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 101 students
Lectures: 5

Archive